Licensavtal för slutanvändare

Delstaten Delaware

Denna licensavtal för slutanvändare ("EULA") är ett juridiskt avtal mellan dig ("Licenstagare") och JetCrypto, LLC ("Licensgivare"), författaren till Trovemat Software, inklusive alla HTML-filer, XML-filer, JavaScript-filer, grafikfiler, animationsfiler, datafiler, teknik, utvecklingsverktyg, skript och program, både i objektkod och källkod ("Programvaran"), de leveranser som tillhandahålls enligt detta EULA, vilket kan inkludera associerade medier, tryckta material och "Online" eller elektronisk dokumentation.

Genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda Programvaran godkänner Licensinnehavaren att vara bunden av de villkor som anges i detta EULA. Om Licenstagaren inte godkänner villkoren i detta EULA, får Licenstagaren inte hämta, installera eller använda Programvaran.

1. Beviljande av licens

A) Omfattning av licens. Licensgivaren beviljar härigenom Licensgivaren en icke-exklusiv licens för att inneha och använda en kopia av Programvaran, med förbehåll för villkoren i detta EULA. Programvaran distribueras av:

  • digital nedladdning
  • förinstallerad på Trovemat Bitcoin-bankomater (Crypto-bankomater)

B) Installation och användning. Licenstagaren får installera och använda ett obegränsat antal kopior av Programvaran enbart för Licenstagarens företagsanvändning.

2. Beskrivning av rättigheter och begränsningar

A) Begränsningar. Licenstagaren och tredje part får inte omvända, dekompilera eller demontera Programvaran, förutom och endast i den utsträckning sådan verksamhet uttryckligen är tillåten enligt gällande lag oavsett begränsningen.

B) Separation av komponenter. Programvaran är licensierad som en enda produkt. Komponenterna får inte separeras för användning på mer än en dator.

3. Titel till programvara. Licensgivaren representerar och garanterar att den har juridisk rätt att ingå och fullgöra sina skyldigheter enligt detta EULA och att användningen av programvaran av Licensinnehavaren i enlighet med villkoren i detta EULA inte kommer att strida mot de immateriella rättigheter som någon utomstående.

4. Immateriell äganderätt. Alla nu kända eller senare kända materiella och immateriella rättigheter, titel, intresse, upphovsrätt och moraliska rättigheter i och till Programvaran, inklusive men inte begränsat till alla bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik, text, data, datorkod, algoritmer och information, ägs av Licensgivaren. Programvaran är skyddad av alla tillämpliga upphovsrättslagar och internationella fördrag.

5. Software Royalty. Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta avtal och som ett undantag från alla garantier, uttalanden eller förklaringar som givits av Licensgivaren eller Licenstagaren tvärtom, erkänner och godkänner Licenstagaren godtagandet av rätten för Licenstagaren, att ta emot och fortsätta att ta emot en 1% royalty för alla och alla transaktioner som har uttryckt det monetära värdet som gjorts med hjälp av Programvara, inklusive "Trovemat" eller någon mjukvara härledd av Licenstagaren eller den som använder Programvaran som tilldelats Licenstagaren, ska sådan Licensgivarens rätt gälla för och vara bindande för alla Licensgivarens dotterbolag och någon ägare, eller innehavare eller förvärvare av Programvaran, som om det var en skyldighet för dem.

6. Stöd. Licensgivaren tillhandahåller fjärrstöd, tillgängligt under normala öppettider under en tidsperiod på 1-året.

7. Varaktighet. Denna EULA är evig eller till:

A) Avslutas automatiskt eller tillfälligt om Licenstagaren inte följer villkoren i detta EULA. eller

B) Avslutas eller upphävs av Licensgivaren, med eller utan orsak.

Om det här avtalet upphör, måste du upphöra med att använda Programvaran och förstöra alla kopior av Programvaran.

8. Jurisdiktion. Denna EULA ska anses ha gjorts i, och skall tolkas i enlighet med delstaten Delaware, utan hänsyn till lagkonventionella bestämmelser. Eventuella rättsliga åtgärder eller förfaranden i samband med detta EULA ska uteslutande ske i domstolar i delstaten Delaware i USA och varje part godkänner dess behörighet. Den rådande parten i alla åtgärder för att genomdriva detta EULA ska ha rätt att återkräva kostnader och kostnader inklusive, utan begränsning, advokatavgifter. Denna EULA görs inom Förenta staternas exklusiva jurisdiktion, och dess jurisdiktion ska ersätta någon annan jurisdiktion av någon parts val.

9. Inte överlåtas. Denna EULA kan inte överlåtas eller överlåtas av Licenstagaren, och ett försök att göra det skulle vara ogiltigt.

10. Uppdelning. Inget underlåtenhet att utöva, och ingen försening att utöva, från någon parts sida, något privilegium, någon makt eller några rättigheter härunder kommer att fungera som ett upphävande därav, och ingen enskild eller partiell utövande av någon rättighet eller makt härmed utesluter ytterligare utövande av någon annan rätt härunder. Om någon bestämmelse i detta EULA ska bedömas av någon behörig domstol som inte kan verkställas eller ogiltig, ska denna bestämmelse begränsas eller elimineras i så liten utsträckning som möjligt för att detta EULA ska förblir helt och hållet verkställbart och verkställbart.

11. GARANTI DISCLAIMER. LICENSÖR OCH AUTOMATISKARE AV PROGRAMVARAN, UTTRYCKAR INTE EN GARANTI FÖR PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN OCH ENLIGT RELATERAT DOKUMENTATION GIVAS "SOM DEN ÄR" UTAN GARANTIER AV NÅGON SÄND, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERSTÄLLDA GARANTIERNA FÖR SALGBARHET, EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE ELLER INTRÄDANDE. LICENSEE ACCEPTERAR ALLA RISKER SOM UPPFINNER UTAN ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA AV PROGRAMVARAN.

12. ANSVARSBEGRÄNSNING. LICENSÖREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR LICENSER ELLER EN ANNAN PERSON ELLER ENTIGHETSKRAV TILL LICENSER NÅGON SÄKERHET FÖR RESULTAT, RESULTAT, SPARA ELLER ANNAN FÖLJANDE, INCIDENTLIG, SÄRSKILDA, PUNITIVA, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, Oavsett om det uppstår kontrakt, skadan, garantin , ELLER ANNARS. SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR ÄR GÄLLANDE AV DET VIKTIGA SYFTE AV ALLT BEGRÄNSAT REMEDYM. UNDER INGEN OMSTÄNDIGHETER SKALL LICENSÖRENS AGGREGATE ANSVAR FÖR LICENSER ELLER ANNAN PERSON ELLER ENTIGHETSKRAV TILL LICENSER, ÖVERSKRIVA DET FINANSIELLA BELOPP SOM LICENSÄRDEN BETALAR LICENSOR FÖR PROGRAMVARAN.

13. Hela överenskommelsen. Denna EULA utgör hela avtalet mellan Licensgivare och Licenstagare och ersätter alla tidigare förståelser av Licensgivare och Licenstagare, inklusive eventuell tidigare representation, uttalande, villkor eller garanti i förhållande till ämnet i detta EULA.

20181018 VERSION